05/06/2015

اینتل پا به عرصه خانه هوشمند گذاشت

15/09/2014
IFA2014 berlin

نمایشگاه تجهیزات هوشمند برلین ۲۰۱۴

نمایشگاه بین المللی IFA یکی از بزرگترین نمایشگاه های اروپاست […]